Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden van Bo Geboortezorg zijn tot stand gekomen in overleg met de
Consumentenbond, de Patiëntenfederatie Nederland en de LOC Zeggenschap in Zorg in het
kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad
en treden in werking per 1 januari 2018.De algemene voorwaarden blijven van kracht tot de
CZ een nieuwe versie beschikbaar stelt. De CZ stelt het op prijs, indien zulks bij een citaat uit
deze Algemene Voorwaarden wordt vermeld.
2
INHOUDSOPGAVE
ARTIKEL 1 - Definities......................................................................................... 3
ARTIKEL 2 - toepasselijkheid................................................................................ 4
ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarde .................................................. 4
ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarde ............................................... 4
ARTIKEL 5 - Duidelijke informatie ......................................................................... 4
ARTIKEL 6 - De overeenkomst ............................................................................. 4
ARTIKEL 7 - Afwijking van de overeenkomst .......................................................... 5
ARTIKEL 8 - De intake ........................................................................................ 5
ARTIKEL 9 - Het kraamzorgplan ........................................................................... 6
ARTIKEL 10 - Algemeen ...................................................................................... 6
ARTIKEL 11 - Bewaren van gegevens .................................................................... 7
ARTIKEL 12 - Gegevensverstrekking en verlening van inzage door de
kraamzorgaanbieder aan derden ....................................................... 7
ARTIKEL 13 - Kraamzorg..................................................................................... 7
ARTIKEL 14 - Veiligheid....................................................................................... 8
ARTIKEL 15 - Afstemming (één cliënte – meer zorgverleners)................................... 8
ARTIKEL 16 - Incidenten ..................................................................................... 8
ARTIKEL 17 - Zorg voor persoonlijke eigendommen ................................................ 8
ARTIKEL 18 - Verplichtingen van de cliente ............................................................ 8
ARTIKEL 19 - Betaling......................................................................................... 9
ARTIKEL 20 - Beeindiging van de overeenkomst ..................................................... 9
ARTIKEL 21 - Opzegging door de kraamzorgaanbieder............................................. 9
ARTIKEL 22 - Bemiddelingsregeling......................................................................10
ARTIKEL 23 - Geschillenregeling..........................................................................10
ARTIKEL 24 - Nakomingsgarantie ........................................................................10
3
ARTIKEL 1 - DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Cliënte: de natuurlijke persoon die kraamzorg afneemt bij een
kraamzorgaanbieder. Hieronder wordt voor de bevalling
de zwangere en na de bevalling de kraamvrouw
verstaan.
Kraamzorgaanbieder: (rechts)persoon die kraamzorg verleent, gefinancierd op
grond van Zorgverzekeringswet (Zvw) al dan niet in
combinatie met particulier gefinancierde kraamzorg en/of
aanvullende diensten.
Verloskundige: een zelfstandig medisch beroepsbeoefenaar, die de
zwangere vrouw en haar partner gedurende de
zwangerschap en de bevalling begeleidt en regelmatig
contact heeft met de vrouw. Ook wordt hieronder de
verloskundig actieve huisarts verstaan.
Kraamverzorgende: De natuurlijke persoon die kraamzorg en
partusassistentie geeft onder de medische
verantwoordelijkheid van de verloskundige.
Kraamzorg: Zorg, ondersteuning, instructie en voorlichting aan de
cliënte en de pasgeborene.
Minimale kraamzorg: Het wettelijk minimum aantal uren kraamzorg exclusief
partusassistentie van 24 uren verdeeld over acht dagen.
Indicatiestelling: De indicatiestelling op basis van het Landelijk
Indicatieprotocol Kraamzorg (LIP).
Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg (LIP): Protocol waarin beschreven wordt wat kwalitatief
verantwoorde kraamzorg is regelt de hoeveelheid uren
kraamzorg die nodig is voor goede kraamzorg aan de
cliënte en de pasgeborene.
Inschrijving: Verzoek van de cliënte aan de kraamzorgaanbieder om
kraamzorg te leveren.
Overeenkomst: De tussen de cliënte en de kraamzorgaanbieder gesloten
overeenkomst met betrekking tot kraamzorg.
Intake: Een persoonlijk of telefonisch gesprek tussen een
vertegenwoordiger van de kraamzorgaanbieder en de
cliënte voor de 34e week van de zwangerschap, waarin
onder andere de aard en omvang van de te leveren
kraamzorg en eventuele aanvullende kraamzorg en
diensten worden vastgesteld. Wat de zorgbehoeftes van
de cliënte zijn en wat van de cliënte verwacht wordt om
goede zorg te ontvangen.
Praktijkbegeleider: De natuurlijke persoon die een kraamverzorgende in
opleiding of stagiaire begeleidt op de werkplek/stageplek.
JGZ-overdracht: Overdracht van gegevens uit de kraamperiode over
onder andere de cliënte, de pasgeborene, de
gezinssituatie, de bevalling en het verloop van de
kraamzorgperiode aan de jeugdgezondheidszorg.
Incident: Ieder niet beoogd of onvoorzien voorval in het
kraamzorgproces met direct of op termijn merkbare
gevolgen voor de cliënte en/of de pasgeborene.
Schriftelijk: Onder schriftelijk wordt ook verstaan digitaal of per email.
Elektronische weg: Het overbrengen of opslaan van gegevens via een
website, internet of e-mail.
Geschillencommissie: De geschillencommissie Verpleging Verzorging en
4
Geboortezorg, vallend onder de Stichting De
Geschillencommissie in Den Haag.
ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst.
2. Deze algemene voorwaarden beschrijven de rechten en plichten van de zorgaanbieder
en cliënte.
3. Deze algemene voorwaarden laten dwingendrechtelijke bepalingen onverlet.
ARTIKEL 3 - BEKENDMAKING ALGEMENE VOORWAARDE
1. De kraamzorgaanbieder overhandigt deze algemene voorwaarden aan de cliënte
voorafgaand aan of bij de totstandkoming van de overeenkomst en licht deze op
verzoek van de cliënte mondeling toe.
2. a. Als de overeenkomst tot stand komt via de elektronische weg dan kunnen de
algemene voorwaarden via de elektronische weg ter beschikking worden gesteld op
een dusdanige wijze dat ze opgeslagen kunnen worden zodat ze later toegankelijk
zijn;
b. Als de overeenkomst niet via de elektronische weg tot stand komt dan kunnen de
algemene voorwaarden ook op vergelijkbare wijze via de elektronische weg worden
verstrekt, echter alleen als de consument hier mee akkoord gaat.
ARTIKEL 4 - AFWIJKING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDE
De kraamzorgaanbieder kan niet afwijken van deze algemene voorwaarden, tenzij dat
uitdrukkelijk is overeengekomen met de cliënte en de afwijking niet in het nadeel is van de
cliënte of de pasgeborene. Afwijkingen dienen schriftelijk te zijn overeengekomen.
ARTIKEL 5 - DUIDELIJKE INFORMATIE
1. De kraamzorgaanbieder zorgt ervoor dat hij die informatie beschikbaar heeft
(schriftelijk of op de website) die het voor de cliënte mogelijk maakt een goede
vergelijking te maken met andere kraamzorgaanbieders, teneinde een keuze te
kunnen maken.
2. In deze informatie vermeldt de kraamzorgaanbieder in ieder geval:
a. dat er een overeenkomst tot stand komt op het moment dat de
kraamzorgaanbieder de inschrijving accepteert;
b. dat de cliënte tot 14 dagen na de acceptatie door de kraamzorgaanbieder het
recht heeft de overeenkomst ongedaan te maken;
c. eventuele voorbehouden ten aanzien van het kunnen leveren van de overeen
te komen kraamzorg.
3. De kraamzorgaanbieder zorgt ervoor dat de cliënte gedurende de looptijd van de
overeenkomst voldoende geïnformeerd blijft over voor haar en voor de pasgeborene
relevante aangelegenheden aangaande de uitvoering van de overeenkomst.
4. De kraamzorgaanbieder gaat na of de cliënte de informatie begrepen heeft, alvorens
een inschrijving te accepteren.
ARTIKEL 6 - DE OVEREENKOMST
1. De schriftelijke of digitale inschrijving door de cliënte vormt het verzoek aan de
kraamzorgaanbieder kraamzorg aan de cliënte te leveren. De kraamzorgaanbieder
accepteert de inschrijving schriftelijk of digitaal waarmee de overeenkomst tot stand
komt. De cliënte heeft tot 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst het recht de
overeenkomst (kosteloos) ongedaan te maken.
2. Als de cliënte zich telefonisch inschrijft, stuurt de kraamzorgaanbieder daarna een
door hem getekende overeenkomst in tweevoud naar de cliënte, met het verzoek een
door haar getekend exemplaar terug te sturen. In dit geval komt de overeenkomst tot
stand na ondertekening door de cliënte.
5
3. Als de cliënte jonger is dan 18 jaar dan moet de cliënte de overeenkomst, ondanks het
feit dat zij vanaf de leeftijd van 16 jaar wettelijk een geneeskundige overeenkomst
mag aangaan (WGBO), laten ondertekenen door een wettelijk vertegenwoordiger
vanwege de financiële garantstelling tot 18 jaar.
4. De overeenkomst bevat in ieder geval:
a. een verwijzing naar het LIP voor de aard en omvang van de kraamzorg. De
aard en omvang van de kraamzorg wordt tijdens het intakegesprek (voor de
34e week van de zwangerschap) schriftelijk vastgesteld;
b. als inschrijving heeft plaatsgevonden vóór de 5e maand van de zwangerschap,
een bepaling dat de geïndiceerde uren kraamzorg aan de hand van het LIP
worden geleverd;
c. als inschrijving heeft plaatsgevonden in of na de 5e maand van de
zwangerschap, een bepaling dat in ieder geval de minimale kraamzorg wordt
gegarandeerd;
d. indien van toepassing een duidelijke omschrijving van de voorbehouden ten
aanzien van het kunnen leveren van de afgesproken kraamzorg en de gevolgen
daarvan;
e. dat afspraken over aanvullende kraamzorg en diensten tijdens de intake (zie
artikel 8) worden besproken en schriftelijk worden vastgelegd in een addendum
op de overeenkomst. Als dit voor cliënte kosten oplevert, dient er een
specificatie van de kosten in dit addendum opgenomen te worden;
f. een bepaling dat cliënte een wettelijke eigen bijdrage verschuldigd is over de
geleverde uren kraamzorg. Er hoeft geen eigen bijdrage te worden betaald
over de uren partusassistentie.;
g. een regeling betreffende toestemming voor gebruik van gegevens van de
cliënte en de pasgeborene;
voor wettelijk verplichte meting van zorginhoudelijke kwaliteitsindicatoren en
voor het meten van cliëntervaringen in de zorg op VSV en organisatieniveau;
in het kader van de interne kwaliteitscyclus en interne kwaliteitsverbetering
voor controles door zorgverzekeraars ter uitvoering van het contract met de
kraamzorgaanbieder in overeenstemming met de geldende regels;
voor overdracht van gegevens aan de jeugdgezondheidszorg;
h. een eventuele annuleringskostenregeling;
i. een bepaling dat wijziging van de overeenkomst alleen mogelijk is na overleg
tussen kraamzorgaanbieder en cliënt en dat deze schriftelijk moet worden
vastgelegd;
j. een verwijzing naar deze algemene voorwaarden en de toepasselijkheid
hiervan.
ARTIKEL 7 - AFWIJKING VAN DE OVEREENKOMST
1. Afwijking van de overeengekomen kraamzorguren kan alleen in onderling overleg tot
stand komen en dient schriftelijk te worden vastgelegd. Afwijking van de wettelijk
voorgeschreven minimale kraamzorg is niet mogelijk. Bij afwijking van de
overeenkomst kan in overleg door beide partijen schriftelijk een genoegdoening
afgesproken worden.
2. Een eigen bijdrage is de cliënte na afwijking van de overeenkomst alleen verschuldigd
over het werkelijk afgenomen aantal uren kraamzorg.
ARTIKEL 8 - DE INTAKE
1. Bij de intake wordt de indicatiestelling voor het aantal uren kraamzorg met de cliënte
besproken. In dit gesprek wordt besproken:
a. de procedure ter verkrijging van een (her)indicatie conform het LIP
en de toelichting over de (her)indicatie en de consequenties van voortijdige
beëindiging van de kraamzorg door de cliënte;
6
b. de vaststelling van de aard en omvang van de te leveren kraamzorg aan de
hand van het LIP en de wensen van de cliënte;
c. een beschrijving en eventuele vaststelling van de aanvullende kraamzorg
(vergoed door zorgverzekeraar in aanvullend pakket of particulier gefinancierd)
en van de diensten waar de cliënte gebruik van kan maken en eventuele
vaststelling daarvan wat volgens artikel 6 lid 4e wordt vastgelegd.
2. Voor of tijdens de intake biedt de kraamzorgaanbieder de cliënte schriftelijke
informatie aan over tenminste de volgende punten:
a. de verantwoordelijkheidsverdeling tussen kraamverzorgende en verloskundige;
b. Het bestaan van een cliënt versie van de zorgstandaard;
c. sleutelbeheer;
d. welke voorzieningen de cliënte moet treffen om de kraamverzorgende in staat
te stellen veilig te werken conform de regelgeving met betrekking tot
arbeidsomstandigheden en hygiëne;
e. het gebruik van de auto van de cliënte en/of partner door de
kraamverzorgende;
f. het parkeerbeleid;
g. het privacybeleid;
h. het medicatiebeleid;
i. de informatieplicht aan cliënte over inzet van kraamverzorgenden in opleiding
en toestemmingsplicht bij inzet stagiaires.
j. de eventuele annuleringskostenregeling
k. de consequenties van de Arbeidstijdenwet en de collectieve
arbeidsovereenkomst (cao) voor de inzet van kraamverzorgenden
l. schaderegeling: de regeling voor vergoeding van schade, veroorzaakt door de
medewerker van de kraamzorgaanbieder
3. De in het intakegesprek gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd (zie artikel
6 lid 4 onder e).
ARTIKEL 9 - HET KRAAMZORGPLAN
1. De kraamverzorgende stelt schriftelijk op basis van de indicatiestelling uit het
Landelijk Indicatieprotocol (LIP) en in samenspraak met de cliënte een kraamzorgplan
op bij aanvang van de kraamzorg.
2. In het kraamzorgplan worden de doelen en afspraken vastgelegd en afgestemd op de
wensen, gewoontes en omstandigheden van de cliënte en de pasgeborene.
3. In het kraamzorgplan wordt voorts in ieder geval vastgelegd:
-welke gezinsleden of andere mantelzorg bij de kraamzorgverlening worden
betrokken;
-de gemaakte afspraken over ondersteuning, instructie en voorlichting te leveren door
de kraamverzorgende aan partner en/of andere gezinsleden.
-de momenten van evaluatie van het kraamzorgplan.
4. Als de kraamverzorgende de overeengekomen kraamzorg niet conform het
kraamzorgplan kan verlenen, stelt de kraamverzorgende/kraamzorgaanbieder de
cliënte daarvan meteen in kennis. Als de cliënte de overeengekomen kraamzorg niet
conform het kraamzorgplan kan/wil ontvangen, stelt de cliënte de kraamverzorgende
en buiten de werktijden van de kraamverzorgende de kraamzorgaanbieder daarvan
meteen in kennis. In overleg en samenspraak met de cliënte wordt het kraamzorgplan
door de kraamverzorgende vervolgens bijgesteld.
5. Het kraamzorgplan is onderdeel van het geboortezorgplan dat de coördinerend
zorgverlener samen met de zwanger heeft opgesteld.
ARTIKEL 10 - ALGEMEEN
1. Voor de in dit hoofdstuk bedoelde gegevens geldt onverkort wat is bepaald in de Wet
bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: Algemene verordening
gegevensbescherming).
7
2. Voor zover de in dit hoofdstuk bedoelde gegevens vallen onder de artikelen 7:446 –
7:468 van het Burgerlijk Wetboek, geldt onverkort wat daar is bepaald.
ARTIKEL 11 - BEWAREN VAN GEGEVENS
1. De kraamzorgaanbieder dient gegevens over de cliënte en de pasgeborene te
bewaren. Deze gegevens zijn vastgelegd in de overeenkomst, het LIP-formulier, de
JGZ-overdracht, de urenregistratie en een weergave van de registratie, interpretatie
en te nemen acties bij de cliënte en/of de pasgeborene ten behoeve van signalering
van gezondheidsproblemen.
2. Bij beëindiging van de overeenkomst bewaart de kraamzorgaanbieder bovenstaande
gegevens en blijven deze gegevens ter beschikking van zowel de kraamzorgaanbieder
als de cliënte. De cliënte krijgt een kopie als zij dat wil. Voor de gegevens bedoeld in
artikel 7:454 van het Burgerlijk Wetboek gelden de daar bepaalde bewaartermijn en
de rechten van de cliënte en ten aanzien van correctie en vernietiging. Voor andere
gegevens geldt de norm genoemd in de Wet bescherming persoonsgegevens.
ARTIKEL 12 - GEGEVENSVERSTREKKING EN VERLENING VAN INZAGE DOOR DE
KRAAMZORGAANBIEDER AAN DERDEN
1. De kraamzorgaanbieder verstrekt zonder de schriftelijke toestemming van de cliënte
geen (inzage in) gegevens over de cliënte en de pasgeborene aan derden, behalve ter
voldoening aan een wettelijke verplichting of naleving van de meldcode
kindermishandeling indien toestemming niet gevraagd kan worden vanwege veiligheid
kind/gezin.
2. Onder derden als bedoeld in het eerste lid worden niet verstaan de verloskundige en
diegene die namens en/of in opdracht van de kraamzorgaanbieder betrokken zijn bij
de levering van de kraamzorg, voor zover de verstrekking van (inzage in) gegevens
noodzakelijk is voor de door dezen te verrichten werkzaamheden.
3. Na overlijden van de cliënte en/of de pasgeborene geeft de kraamzorgaanbieder
desgevraagd inzage in de door de kraamzorgaanbieder bewaarde gegevens aan de
nabestaanden voor zover de cliënte daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven
of toestemming mag worden verondersteld.
4. De kraamverzorgende en degenen die namens en/of in opdracht van de
kraamzorgaanbieder betrokken zijn bij de levering van de kraamzorg zijn gehouden
aan een geheimhoudingsplicht. De kraamzorgaanbieder stelt de cliënte hiervan op de
hoogte.
ARTIKEL 13 - KRAAMZORG
1. De kraamzorgaanbieder levert kraamzorg met inachtneming van:
a. de normen “verantwoorde kraamzorg” zoals die door representatieve
organisaties van in ieder geval kraamzorgaanbieders en cliënten in overleg met
de Inspectie voor de Gezondheidszorg zijn vastgesteld,
b. de zorgstandaard zoals die door het Zorginstituut Nederland is vastgesteld
en de zorg omschreven in het LIP.
2. De kraamzorgaanbieder zorgt ervoor dat alle kraamverzorgenden die binnen de
organisatie van de kraamzorgaanbieder of in opdracht van de kraamzorgaanbieder
kraamzorg verlenen aan de cliënte:
a. hiertoe te allen tijde bevoegd en bekwaam zijn;
b. ingeschreven staan in het Kwaliteitsregister van het Kenniscentrum Kraamzorg
c. handelen overeenkomstig de voor de kraamverzorgende geldende
professionele standaarden waaronder de richtlijnen van de beroepsgroep en in
ieder geval als een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsbeoefenaar.
Afwijking van de professionele standaard moet de kraamzorgverzorgende
motiveren en aan de cliënte uitleggen. De kraamzorgverzorgende maakt
aantekening van de afwijking en van de uitleg aan de cliënte in het
kraamzorgplan.
8
3. De kraamverzorgende in opleiding mag uitsluitend kraamzorg verlenen onder
supervisie van een praktijkbegeleider
4. De kraamzorgaanbieder zorgt voor continuïteit van de kraamzorg.
ARTIKEL 14 - VEILIGHEID
De kraamzorgaanbieder maakt gebruik van deugdelijk materiaal dat zij voor de
uitoefening van het beroep nodig heeft.
ARTIKEL 15 - AFSTEMMING (ÉÉN CLIËNTE – MEER ZORGVERLENERS)
Als de cliënte en/of de pasgeborene te maken heeft met twee of meer zorgverleners die
namens of in opdracht van de kraamzorgaanbieder betrokken zijn bij de levering van de
kraamzorg zorgt de kraamzorgaanbieder ervoor dat:
a. alle betrokken zorgverleners elkaar bij overdracht of via het kraamzorgplan informeren
en indien nodig bevragen over relevante gegevens van de cliënte en/of de
pasgeborene, waarbij de ervaringen van de cliënte worden meegenomen en de cliënte
daarover wordt geïnformeerd;
b. de taken en verantwoordelijkheden rond de kraamzorgverlening aan de cliënte en/of
de pasgeborene tussen de betrokken zorgverleners helder zijn afgebakend en
afgestemd;
c. alle zorgverleners het kraamzorgplan bijhouden en raadplegen.
ARTIKEL 16 - INCIDENTEN
1. Zo spoedig mogelijk na een incident informeert de kraamzorgaanbieder de cliënte
over:
a. de aard en de oorzaak van het incident;
b. of en welke maatregelen zijn genomen om soortgelijke incidenten te
voorkomen.
2. Als een incident gevolgen heeft voor de gezondheidstoestand van de cliënte en/of de
pasgeborene, bespreekt de kraamverzorgende dit meteen met de verloskundige.
3. De kraamverzorgende verleent adequate kraamzorg op instructie van de
verloskundige teneinde de gevolgen van het incident voor de cliënte en/of de
pasgeborene te beperken.
4. In geval een incident direct om ingrijpen vraagt, handelt de kraamverzorgende direct
en meldt dit zo spoedig mogelijk aan de verloskundige.
5. De kraamzorgorganisatie zorgt voor adequate melding van incidenten in de daarvoor
vastgestelde registratiesystemen.
ARTIKEL 17 - ZORG VOOR PERSOONLIJKE EIGENDOMMEN
De kraamzorgaanbieder zorgt ervoor dat degenen die onder zijn verantwoordelijkheid
betrokken zijn bij de kraamzorg voor de cliënte en de pasgeborene, zorgvuldig omgaan met
hun eigendommen.
ARTIKEL 18 - VERPLICHTINGEN VAN DE CLIENTE
1. De cliënte legitimeert zich voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst
of gedurende de looptijd van de overeenkomst op verzoek van de kraamzorgaanbieder
met een wettelijk erkend, geldig legitimatiebewijs.
2. De cliënte geeft de kraamzorgaanbieder, mede naar aanleiding van diens vragen, naar
beste weten de inlichtingen en de medewerking die deze redelijkerwijs voor het
uitvoeren van de overeenkomst behoeft.
3. De cliënte onthoudt zich van gedrag zoals agressie, discriminatie, (seksuele)
intimidatie en/of ander gedrag dat schadelijk is voor de gezondheid of het welzijn van
de kraamverzorgende en andere personen werkzaam bij of in opdracht van de
kraamzorgaanbieder. De cliënte spant zich tevens in dat gezinsleden en bezoekers
zich onthouden van bovenstaand gedrag.
9
4. De cliënte verleent alle noodzakelijke medewerking om de kraamzorgaanbieder in
staat te stellen kraamzorg conform de regelgeving betreffende de
arbeidsomstandigheden en hygiëne te kunnen laten geven.
5. De cliënte moet kraamverzorgende en andere personen werkzaam bij of in opdracht
van de kraamzorgaanbieder de gelegenheid bieden hun taken uit te voeren zoals
vastgelegd in het kraamzorgplan of in het kader van veiligheid.
6. Zodra de cliënte kraamzorg en/of diensten ontvangt van een andere
kraamzorgaanbieder, informeert zij de kraamzorgaanbieder daarover.
7. De cliënte moet bij de kraamzorgaanbieder binnen 5 dagen na afronding van de
kraamzorg schriftelijk melding maken van door haar geconstateerde schade.
8. De cliënte wordt geacht verzekerd te zijn voor wettelijke aansprakelijkheid.
ARTIKEL 19 - BETALING
1. De cliënte is de kraamzorgaanbieder de overeengekomen prijs verschuldigd voor de
overeengekomen kraamzorg en diensten voor zover deze niet op grond van de Zvw
dan wel rechtstreeks door de zorgverzekeraar zijn verschuldigd.
2. Voor de overeengekomen kosten van aanvullende kraamzorg, eigen bijdrage en/of
diensten als bedoeld in artikel 6 lid 4 onder e en f stuurt de kraamzorgaanbieder een
duidelijke en gespecificeerde factuur aan de cliënte.
3. De kraamzorgaanbieder stuurt na het verstrijken van een betalingstermijn van 30
dagen een betalingsherinnering en geeft de cliënte de gelegenheid binnen 14 dagen na
ontvangst van de herinnering alsnog te betalen.
4. Als na het verstrijken van de tweede betalingstermijn nog steeds niet is betaald is de
kraamzorgaanbieder gerechtigd wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten
in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de eerste betalingstermijn.
ARTIKEL 20 - BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
1. De overeenkomst eindigt:
a. door opname van de cliënte in een ziekenhuis als deze niet binnen 10 dagen na
de bevalling uit het ziekenhuis terugkeert en de pasgeborene gedurende deze
10 dagen geen kraamzorg nodig heeft, tenzij de cliënte aanvullend verzekerd is
voor uitgestelde kraamzorg;
b. door opname van de pasgeborene in een ziekenhuis als deze niet binnen 10
dagen na de bevalling uit het ziekenhuis terugkeert en de cliënte geen
kraamzorg nodig heeft gedurende deze 10 dagen, tenzij de cliënte aanvullend
verzekerd is voor uitgestelde kraamzorg;
c. bij wederzijds goedvinden wat schriftelijk wordt vastgelegd;
d. door overlijden van de cliënte als de pasgeborene geen kraamzorg nodig heeft;
e. door overlijden van de foetus of pasgeborene als de cliënte geen kraamzorg
nodig heeft;
f. op basis van medische gronden bij de cliënte;
2. Indien de cliënte de overeenkomst anders dan op basis van bovenstaande onderdelen
eenzijdig opzegt, kan de kraamzorgaanbieder annuleringskosten in rekening brengen.
ARTIKEL 21 - OPZEGGING DOOR DE KRAAMZORGAANBIEDER
De kraamzorgaanbieder kan de overeenkomst uitsluitend schriftelijk opzeggen om gewichtige
redenen mits is voldaan aan de volgende voorwaarden:
a. de kraamzorgaanbieder heeft de gronden waarop de voorgenomen opzegging berust
met de cliënte besproken;
b. de kraamzorgaanbieder heeft met de cliënte een passend alternatief besproken;
c. de kraamzorgaanbieder heeft de cliënte gewezen op de mogelijkheid een klacht in te
dienen.
10
ARTIKEL 22 - BEMIDDELINGSREGELING
1. De zorgaanbieder hanteert een op de wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg
(WKKGZ) gebaseerde en voldoende bekend gemaakte regeling voor de opvang, en
afhandeling van klachten en behandelt de klacht overeenkomstig deze
klachtenprocedure.
2. Onderdeel van de klachtenregeling is de door de WKKGZ bedoelde
klachtenfunctionaris. Deze zorgt o.a. voor opvang van de klacht, kan bemiddelen en
een oplossing voor de klacht aandragen. Deze klachtenfunctionaris werkt
onafhankelijk van de directie / raad van bestuur / eigenaar van de zorgaanbieder.
Naam en contactgegevens van deze functionaris staan in de boven bedoelde
klachtenregeling.
3. De klachtenregeling is makkelijk vindbaar geplaatst op de website van de
zorgaanbieder. Indien gewenst ontvangt de cliënt hiervan een papieren versie.
ARTIKEL 23 - GESCHILLENREGELING
1. Een geschil ontstaat als de procedure zoals omschreven in artikel 22 niet goed is
gevolgd of niet heeft geleid tot het in voldoende mate wegnemen van de klacht of
indien van de cliënt in redelijkheid niet mag worden verwacht de klacht eerst bij de
zorgaanbieder in te dienen.
2. De cliënt en de zorgaanbieder kunnen een geschil voorleggen aan de
Geschillencommissie zoals genoemd in de klachten- en geschillenregeling van de
zorgaanbieder en die voldoet aan de wettelijke eisen.
3. De geschillenregeling voldoet aan de eisen van de WKKGZ en is afgestemd met
vertegenwoordigende partijen van cliënten / consumenten.
4. De geschillencommissie behandelt klachten en claims en kan een schadevergoeding
toekennen van ten hoogste € 25.000.
5. De geschillenregeling is makkelijk vindbaar geplaatst op de website van de
zorgaanbieder. Indien gewenst ontvangt de cliënt hiervan een papieren versie.
ARTIKEL 24 - NAKOMINGSGARANTIE
Deze algemene voorwaarden kunnen slechts worden gewijzigd in overleg tussen Bo
Geboortezorg enerzijds en de Consumentenbond, de LOC Zeggenschap in de zorg en de
Patiëntenfederatie Nederland anderzijds.