aanvullende voorwaarden

BL-03 Aanvullende Leveringsvoorwaarde Wilcare                                                              

Aanvullende Leveringsvoorwaarden Wilcare

Deze aanvullende leveringsvoorwaarde zijn een aanvulling op de algemene voorwaarde kraamzorg van BO Geboortezorg en zijn van toepassing op alle door Wilcare afgesloten zorgovereenkomsten. Inschrijving vindt plaats door ondertekening van de cliënt van de zorgovereenkomst. Met de zorgovereenkomst worden tevens deze aanvullende voorwaarden aan de cliënt overhandigd.

De algemene voorwaarde kraamzorg van Bo geboortezorg vindt je op de website van Wilcare: wilma@wilcare.nl

De te leveren zorg:

 • Wilcare biedt zorg op maat
 • Het aantal uren te leveren zorg wordt op basis van het LIP bepaald .De vergoeding hiervoor is afhankelijk van de polisvoorwaarden van de verzekeraar. De geleverde uren zorg die niet door de verzekeraar worden vergoed, worden rechtstreeks aan de cliënt in rekening gebracht.
 • Bij verzekerden wordt, afhankelijk van de polis, een eigen bijdrage in rekening gebracht per geleverd uur zorg: 2020 € 4,30/uur.
 • Rond de derde dag zorg die je van de kraamverzorgende ontvangt, zal een medewerkster van Wilcare jullie bellen of jullie tevreden zijn over de ontvangen zorg. Indien de zorg niet naar wens is zal Wilcare met jullie zoeken naar een passende oplossing.
 • De prioriteit van de kraamverzorgende is de zorg voor moeder en kind. Huishoudelijke taken zijn hieraan ondergeschikt
 • Wilcare doet haar uiterste best de zorg zelf en naar behoren te leveren. Mocht dit onverhoopt niet lukken dan zullen collega’s als achterwacht fungeren. Op deze wijze ben je bij Wilcare altijd verzekerd van goede zorg.
 • Minimale zorg afname per zorgdag is 3 uur. ( m.u.v. couveuse nazorg)
 • Kraamzorg uurtarief is € 47,70/uur 2020

ARBO-richtlijnen [Arbeid Omstandigheden Wet]

 • Wilcare werkt volgens de ARBO-richtlijnen.
 • De werklocatie moet veilig zijn en er moeten werkbare omstandigheden zijn. Indien dit niet het geval is kan de zorg worden stopgezet.
 • Tijdens de kraamtijd dient het bed van de kraamvrouw op een minimale hoogte van 70 cm en een maximale hoogte van 80 cm staan. 

Vervoer

 • Als de kraamverzorgende bij haar verzekeringsmaatschappij een inzittendenverzekering heeft afgesloten, mag ze gebruik maken van haar eigen auto ten behoeve van het gezin.
 • Annulering van zorg dient schriftelijk te gebeuren. De gemaakte administratieve kosten worden in rekening gebracht behalve als er wordt geannuleerd op medische gronden.
 • Onder ongewenst gedrag wordt discriminatie, excessief alcohol- en drankgebruik,[dreiging met] geweld, dwang, gevaarlijke huisdieren of seksuele intimidatie verstaan.
 • Bij ongewenst gedrag wordt de zorg direct gestaakt.

Annulering:

Ongewenst gedrag

Aansprakelijkheid

 • Wilcare kan aansprakelijk worden gesteld bij schade aan materiële zaken die door schuld of nalatigheid van een medewerkster zijn veroorzaakt. Dit moet door de cliënt worden aangetoond.
 • Schade ontstaan door onjuiste of onvolledige instructie van de cliënt wordt niet vergoed.
 • Er mag door de kraamverzorgende alleen gewerkt worden met deugdelijke en veilige apparatuur, inclusief aansluitingen, en veilige materialen . Schade door ondeugdelijke of onveilige apparatuur/materiaal wordt niet vergoed.
 • Een melding van schade dient schriftelijk te geschieden bij Wilcare .Bij schade wordt er voor de cliënt een beperkt eigen risico gehanteerd van €50,-

Verstrekking volmachten

 • Wij maken geen gebruik van bankpassen, pincodes en/of creditcards van de cliënt.
 • Een klacht over de organisatie en/of zorgverlener dient schriftelijk te worden gemeld bij Wilcare. Indien dit niet mogelijk of wenselijk is kan de klacht worden gemeld bij de klachtenfunctionaris van onze brancheorganisatie BO geboortezorg.

Klachten

Geheimhouding en privacy

 • Wilcare dient gegevens over de cliënt en de pasgeborene te bewaren.
 • Wilcare werkt volgens een privacyreglement welke is terug te vinden op de website ww.wilcare.nl.
 • Het bewaren van deze gegevens geschiedt volgens de procedure die staat beschreven in de Wet bescherming persoonsgegevens. ( WBP) en de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst ( WGBO)
 • Bij beëindiging van de zorgovereenkomst zullen alle gegevens, in de daarvoor wettelijke bepaalde termijn periode, ter beschikking blijven voor Wilcare als wel de cliënt. Indien gewenst kan de cliënt, schriftelijk een kopie opvragen.
 • Wilcare zal zonder schriftelijk toestemming van cliënt geen inzage van het dossier geven aan derden, tenzij veiligheid van kind en gezin in geding zijn en Wilcare wettelijk de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling zal moeten naleven.
 • De verloskundige is betrokken bij de uitvoering van de kraamzorg en wordt niet als derden aangemerkt.
 • Wilcare en diegene die in opdracht van Wilcare betrokken zijn bij het gehele proces van de levering van kraamzorg hebben een geheimhoudingsplicht.

Contactgegevens:                                                                                          Wilcare is gevestigd aan:
Sluis 17
2376AS Nieuwe Wetering
0623918668
wilma@wilcare.nl
Wilcare staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder KvKnr: 27324551

Contactgegevens Bo geboortezorg:
Bo Geboortezorg
Europlaan 500
3526KS Utrecht